CUltuRal AccessiBILITY

Erasmus+ project

Цели на проекта

Да помогне на музеите и художествените галерии по-добре да разбират нуждите на посетителите с увреждания и да предприемат необходимите промени и подобрения в средата и отношението към тях.

Да сподели добри практики за повишаване на компетенциите и уменията на културните институции и работещите в тях да подпомагат посетителите с увреждания и да подобят достъпа им до културно-историческо наследство.

Да предложи новаторски решения за по-добър достъп, за да могат хората с увреждания да се докоснат до културно-историческото наследство.

Да ангажира хората с увреждания като консултанти, съ-създатели и оценители на предложените решения за по-добър достъп до култура.

Да разработи пилотни проекти, които да служат за вдъхновение на други заинтересовани (съгласно принципа „водене чрез добър пример“), да повиши осведомеността, да стимулира идеи и да увлича и другите да действат.

Участници в проекта и целеви групи

държави

партньора

асоциирани партньора

Основните целеви групи са хора с увреждания, които се интересуват от изкуство и култура, (поне 60 директно обхванати в проектните дейности) и работещи в културния сектор (поне 60 директно включени в проекта). Крайните бенефициенти са хора с увреждания от партньорските държави (поне 20 директно въвлечени в проекта).
Ще се насочим и към други заинтересовани страни като медии, вземащи решения, сертификационни организации и пр. Очакваният брой на заинтересованите, които искаме да достигнем на европейско ниво, е повече от 5000.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com