Резултат 4

Наръчник за приобщаващи политики

Програмата за повишаване на квалификацията на професионалистите в областта на културното наследство

 

Примери от практиката

Арт сесиите за възрастни хора с деменция са специално предназначени да представят културното наследство на възрастните хора, страдащи от когнитивен спад поради деменция и Алцхаймер. Сесиите са съвместна инициатива на „АРТИЕД“ и Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и се провеждат виртуално в два Дома за възрастни хора с деменция – в Разград (Североизточна България) и Казанлък (Централна България).

Сесиите се провеждат по специално разработена методология, която е съобразена с профила и специфичните изисквания на възрастните хора с деменция. Всяка сесия има предварително избрана тема, по която се подбират между 5 и 6 подходящи произведения на изкуството. По време на сесията кратките лекции за картините, техните автори, художествени стилове/движения в изкуството, изобразените предмети и персонажи, цветовата палитра и т.н. се съчетават с подходящи музикални съпроводи. Редуването на разказите за картините и тематичните музикални аудио клипове позволява на възрастните хора да се наслаждават на произведенията на изкуството, докато слушат музиката.

По време на адаптираните презентации на произведенията на изкуството арт терапевтът провежда различни практически дейности, дискусии и взаимодействие с потребителите (чрез прости въпроси, свързани с представените картини), както и насърчава споделянето на опит и мнения. По този начин възрастните хора не са пасивни получатели на представеното културно наследство, а участват активно в арт сесиите и подобряват своето психическо и емоционално състояние, когнитивните си способности и комуникативните си умения.

Някои от научените уроци от организираните досега арт сесии:

 • Възрастните хора и тези с деменция са много любознателни и наистина харесват изкуството и творческите дейности;
 • Арт туровете и сесиите подобряват общото състояние на хората с деменция, включително настроението им, общуването, когнитивните им способности и уменията им за съсредоточаване;
 • Заниманията с изкуство подобряват социализацията на възрастните хора и насърчават желанието им да участват в други групови дейности;
 • Всеки се радва на красотата и има творчески потенциал! Независимо от възрастта и когнитивните си способности хората могат да рисуват, да оцветяват, да правят колажи от изрезки, да се подписват и да танцуват, като по този начин подобряват психическото си състояние и придобиват положително настроение, в следствие на общуването с културата.
Организационни промени

Проведеното проучване сред културни и образователни организации (Резултат 1) ни помогна да видим по-добре „голямата“ картина и да определим основните области за работа и подобрения по отношение на достъпната култура в България. Това определи накъде да насочим културните си дейности и да помислим за нови проекти и инициативи, които да предложим или обсъдим с нашите партньори. В резултат на това бяха разработени и подадени 2 нови проектни предложения, които, ако бъдат одобрени, ще бъдат продължение на усилията ни за повишаване на достъпността на културното наследство в България за хората с увреждания.

Разработеното съдържание за уебинари и обучения по темите за 3D принтирането и достъпността, както и базата данни с добри примери от практиката, стратегически документи, дигитални инструменти и други идентифицирани ресурси обогатиха областите на нашия опит и помагат на нашите обучители и експерти да предлагат нови теми и дейности на целевите групи и крайните потребители, с които работим. Споделеният опит по време на международните уебинари и обучението за обучители ни помага да разработваме и предлагаме по-приобщаващи семинари, уебинари и програми за обучение в областта на достъпната култура.

Освен това, резултатите от проекта направиха нашите експерти и преподаватели от културния сектор по-запознати с темата за достъпността на културното наследство. При подготвянето на нови учебни материали в тази сфера, те започнаха да се съобразяват и с този аспект, включително с подходящото езиково ниво, графичното оформление и дизайн, темпото на лекцията/презентацията и др.

В заключение, резултатите от проекта подобриха нашата вътрешна експертиза в различните аспекти на темата за достъпността на културата, подобриха приобщаването на културните ни дейности и ни помогнаха да се „отворим“ към контакти с нови партньори и сътрудничество с нови организации, както в България, така и в чужбина.

Кампания и разпостранение

Използвахме различни канали, за да съобщим за гореспоменатите резултати, включително чрез публикации на нашата интернет страница, чрез редовни публикации в каналите на социалните медии, както и чрез неформална комуникация с нашите партньори и мрежи.

Участниците в националните уебинари (като част от Резултат 2) споделиха, че представените творби и съдържание са обогатили знанията им за достъпността и различните възможности за адаптиране на художествени произведения за хора с увреждания (чрез 3D принтиране на реплики и достъпни изложби).

Предимства и предизвикателства

Тъй като културната достъпност е сравнително непозната тема за България, резултатите от проекта и създадените материали ни помогнаха да поставим темата пред културни, образователни и социални организации и да ги насърчим да мислят и в този аспект.

Ето някои предимства и ползи:

 • Повишена осведоменост по темата: Проведеното проучване в страната ни помогна да разберем по-добре ситуацията в България и ни даде практически данни и насоки как да инициираме дискусии със заинтересованите страни и партньорите относно значението на това да направим културата по-достъпна, включително културните пространства и съоръжения, музейното, художественото и галерийно съдържание и да повишим компетенциите на културните експерти;
 • Подобрени вътрешно-организационни знания и умения: Създадените материали за обучение и уебинарите ни позволиха да инициираме нови обучителни дейности и да усъвършенстваме текущите, така че да отговорим по-добре на специфичните нужди и стилове на учене на любителите на изкуството с увреждания, които участват в нашите образователни и културни дейности;
 • Подобрени компетенции на нашите вътрешни обучители и експерти с областта на културата и изкуството: В резултат на проекта те научиха нови неща за достъпния дизайн и за наличните дигитални инструменти, които биха могли да използват, за да направят своите образователни материали по-достъпни за хора с увреждания. В допълнение, проучванията на добри практики и примери за достъпни обучителни програми, проекти и примери от други страни обогатиха знанията им по темата.

Предизвикателствата, пред които бяхме изправени, включват:

 • Поставяне на темата във фокуса на културните институции и работници: Тъй като темата е много новаторска за България, повечето експерти и вземащите решения в културния сектор все още не осъзнават напълно нейното значение. Най-голямото предизвикателство беше да ги насърчим да се отворят към културната достъпност и да я считат за толкова важна, колкото и осигуряването на достатъчно финансиране за институцията или за правилното съхранение на музейните им експонати или колекциите от художествени произведения;
 • Достигане до широката общественост: Тъй като в България практиката е вниманието да се фокусира върху задоволяване на основните нужди на хората с увреждания, ползите от срещата им с културното наследство все още не са добре осъзнати. Поради тази причина първото и най-важно нещо, което трябваше да им се изясни, беше положителното влияние и емоции, които културата може да донесе на тези хора и техните семейства.

За да преодолеем тези предизвикателства, ние стъпваме върху добрите примери от други държави, идентифицирани като част от проекта. Също се ангажираме да продължим да работим в тази посока и да положим повече усилия за промяна на общите нагласи както в обществото, така и сред специалистите в културния сектор.

Въздействие

Като цяло резултатите от проекта бяха приети положително от заинтересованите страни и целевите групи в България.

Въпреки това, за да увеличим въздействието и да подобрим по-нататъшното използване на резултатите от проекта, трябва да вземем предвид следното:

 • Засилване на участието на общността и насърчаване на хората с увреждания да бъдат по-активни, когато поставят темата за културната достъпност пред вземащите решения, както и пред работещите в културните среди и ръководствата на културните институции;
 • Организиране на повече срещи, семинари и форуми със заинтересовани културни работници и преподаватели за повишаване на осведомеността им по темата за културната достъпност, както и да се подобрят компетенциите им относно посрещането, обслужването и оказването на помощ и подкрепа на хората с различни видове увреждания, които посещават културните институции;
 • Редовно актуализиране и изготвяне на допълнителни материали и ресурси по тези теми, за да се гарантира адекватността им спрямо непрекъснато развиващите си дигитални технологии и нововъведения.

 

 

Примери от практиката

Проектът „InclEUsion – Насърчаване на социалното приобщаване на имигрантите с увреждания в Европа чрез подобряване на компетенциите на обучителите“, подкрепен от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, се фокусира върху социалното приобщаване на една особено важна група хора в обществото, а именно – имигрантите с увреждания. Проектът постига целите си чрез осигуряване на необходимото обучение и насоки за обучителите.

Проектът предлага на преподавателите цялостна учебна програма, както и платформа с необходимите ресурси за подобряване на приобщаването на имигрантите. Едно от най-важните заключения и тема за бъдещ размисъл след края на „InclEUsion“, е това, което проектът нарича „двойна дискриминация“. Според това определение, човек, който е имигрант и едновременно с това е човек с увреждания, се сблъсква с по-различни специфични затруднения, в сравнение с обикновния местен жител. Именно затова е необходим различен подход в случаите, когато става въпрос за имигранти с различни по вид увреждания.

Организационни промени

Проектът оказа значително въздействие върху нашата организацията на различни нива – от повишаване на осведомеността ни до предоставяне на различни и новаторски инструменти за използване в организациите, с които работим.

От гл.т. на осведомеността, беше проведено проучване за текущото състояние, добри практики и друга полезна информация за кипърското и европейското ниво на културна достъпност. Обученията и проучванията помогнаха на екипа ни и на организацията като цяло по-добре да планира и организира разнообразни събития по различни теми, така че те да бъдат възможно най-достъпни за целевите групи, с които работим.

Тък като организацията ни е център за професионално образование и обучение, който провежда обучения и други образователни мероприятия, ще използва и включи в обученията и информационните си сесии Програмата, разработена в рамките на проекта, за специалистите в областта на културното наследство и изкуството.

Кампания и разпостранение

Организацията е споделила резултатите от проекта по следните начини:

 • На корпоративната ни интернет страница: eurosc.eu;   
 • Страниците на организацията в социалните мрежи, включително Facebook и Instagram профилите ни за популяризиране на проекта „CURABILITY“;
 • Кореспонденция със съответните заинтересовани страни и експерти на местно ниво чрез имейл и други средства за комуникация.

Специалистите, взели участие в организираните на местно ниво уебинари за достъпност и 3D принтиране, също изразиха положителна обратна връзка за резултатите от проекта, както и за полезността и приложимостта на наученото в тяхната практика.

Проектът и цялата полезна информация, която беше разработена в процеса на изпълнението му, бяха представени на служителите на организацията, което повиши осведомеността им по засегнатите теми и им даде възможност да приложат подходящи практики за достъпност и приобщаване в техните текущи проекти, събития, обучения и други дейности.

Предимства и предизвикателства

Проектът оказа огромно положително въздействие върху нашата организация, като същевременно се сблъскахме и с някои очаквани предизвикателства.

Първо, проектът доведе до осъзнаване на предизви- кателствата, пред които са изправени хората с увреждания в различните пространства, както и за текущата ситуация в Кипър. Това също ни помогна да бъдем по-наясно с въпросите на достъпността, когато сме домакини или участваме в други дейности като събития, проекти и т.н. Инструментите и ресурсите, събрани за проекта и обучителната платформа, ни позволиха да обогатим практиката в нашата организация. Двата курса, разработени по време на Резултат 2, ще бъдат използвани от нас за популяри- зиране на иновативен подход в обучението на специалисти по културно наследство.

От друга страна, изпълнението на проекта имаше и своите предизвикателства. По време на местните уебинари и другите дейности трябваше да има задълбочено проучване на начините, по които резултатите остават достъпни, което изискваше време и усилия. Освен това, за да гарантираме, че резултатите са с високо качество и достъпни за целевите аудитории, имаше забавяне в получаването им.

Въздействие

Резултатите от проекта бяха очаквани и горещо приветствани от организациите, занимаващи се с културното наследство на Кипър. Организацията ни се погрижи материалите, получени в резултат на изпълнението на проекта, да бъдат разпространени на национално ниво и сведени до знанието на съответните заинтересовани страни, с които поддържаме контакт, с цел ефективното им използване.

Също така, по време на обучението за обучители професионалисти в областта на културното наследство и обучители обмениха идеи за добри практики и споделиха опита си в различни сфери. Придобитите знания по време на обучението бяха приложени в рамките на организацията ни и използвани за подобряване на достъпността и качеството на ежедневните ни дейностите.

Надяваме се да продължим да използваме резултатите от проекта, както и да ги предоставим на все повече културни институции и организации в страната. По този начин специалистите в областта на културното наследство ще бъдат информирани за резултатите от проекта и за възможните начини, по които могат да ги използват в своите организации, събития, обучения и др. Целта е да се подпомогне изграждането на приобщаваща среда, която да отчита специфичните нужди на хората с увреждания в културните пространства в страната.

 

 

Примери от практиката

„Team of Art“ е проект, който има за цел да направи културата и изкуството достъпни. Идеята му е да се създаде онлайн платформа, която да съпровожда аудиторията в откриването на произведения на изкуството, под формата на кратка история, разказана на достъпен език, следващ принципите за лесно четене и разбиране.

Това дава възможност да се пресъздаде музейно изживяване, като се използват дигитални устройства и ресурси, адаптирани да направят произведенията на изкуството достъпни за всички видове аудитории в неравностойно положение, които често нямат възможност за присъствено посещение. Такива са например хората със затруднения в четенето, с дислексия, с обучителни затруднения, със зрителни, слухови или интелектуални затруднения и др.

Целите на проекта „Team of Art“ са:

 • Насърчаване на иновативни форми на културно посредничество и обучение с помощта на дигитални инструменти;
 • Прилагане на описателно-разказвателен и визуален подход при представянето на произведения на изкуството за обучаеми с ниска или никаква квалификация и със специални нужди;
 • Популяризиране на европейското културно наследство чрез осигуряване на по-добър достъп до културните и художествени шедьоври.

Проектът „Team of Art“ постига тези цели чрез използването на иновативни цифрови подходи и създаването на различни обучителни материали, като:

 • 120 анимирани и лесни за виртуално разглеждане произведения на изкуството, описани на достъпен език, за да бъдат разбираеми за всички посетители, независимо от тяхната възраст, ниво на образованост и произход;
 • Различни информационни и обучителни материали, в т.ч. описателни листовки, педагогически досиета и наръчници, свързани с универсалните художествени теми, с цел осигуряване на междусекторен подход и знания;

Първият многоезичен и лесен за четене и разбиране речник на образните картинки и жестомимичен език с артистична насоченост на включените думи, който може да се използва от хора с ниска или без квалификация и/или от такива с обучителни затруднения.

Организационни промени

Заимстването на идеи от уебинарите за достъпност и обменът на добри практики доведоха до подобрения и положителни промени в различните ни културни дейности. Първо – уебинарите за достъпност предоставиха ценна възможност за вътрешно обучение в рамките на организацията. Това обогатяване на експертния ни опит позволява по-информиран подход към предизвикателствата, свързани с достъпността, и същевременно прилагане на иновативни решения.

Освен това проектът за достъпност доведе до осезаеми подобрения в културните дейности, предлагани от асоциацията ни. Като възприемаме най-добрите практики, споделени по време на уебинарите, и обменяме опит с други организации, ние сме в състояние да разработим по-приобщаващи семинари и образователни програми. Освен това актуализирахме насоките си за екипа, доброволците и външните доставчици, като включихме принципите на достъпността във всички аспекти на дейността на организацията. Това обхваща дизайна на физическите пространства, използването на достъпни медии и приобщаваща комуникация.

И накрая, този проект предлага уникалната възможност за сътрудничество и работа в мрежа с други културни организации, които споделят същите цели и идеи. Обменът на успешни практики и взаимното учене стимулират иновациите и подпомагат приемането на нови стратегии за достъпност в музеите и в културния сектор като цяло. Това сътрудничество може да доведе до положителни резултати в дългосрочен план, като популяризира по-обширна промяна с фокус върху достъпността на културното наследство.

Накратко – възприемането на идеите на уебинарите за достъпност и споделянето на успешни практики спомогнаха за развитието на вътрешно-организционна експертиза, подобряват приобщаването на културните дейности, интегрират достъпността в политиката ни и съответните процедури и насърчават сътрудничеството с други организации по тези въпроси. Това съвместно усилие има за цел да направи музеите и културните пространства достъпни за всички, насърчавайки приобщаването и равните възможности за всички хора.

Кампания и разпостранение
Нашата организация комуникира и работи по тези въпроси чрез разпространяване на резултатите от проекта посредством своите профили в социалните медии, но също така и чрез неформална комуникация в мрежата ни от международни организации, на международни срещи, онлайн срещи и чрез разпространение на информационни материали.
Предимства и предизвикателства

Като асоциация, участваща в проекта, се сблъскахме както с ползи, така и с предизвикателства в процеса на внедряване на продуктите от Резултати 1, 2 и 3 в нашата организация. Ето някои от тях:

Ползи:

 • Информираност и обучение: Това обучение ни помогна да разберем по-добре нуждите на хората с увреждания и да разработим подходящи стратегии и решения;
 • Допълнения към уменията на екипа: Обучихме екипа си по въпросите за достъпния дизайн, приобщаващата комуникация, създаването на тактилни материали и др;
 • Споделяне на примери за успешни практики: Обменът на добри практики с други организации ни даде нови идеи, вдъхновение и иновативни решения. 

Като цяло нашата организация вече е специализирана в области, свързани с приобщаването и достъпността, което означава, че служителите и общността ни вече са добре запознати с проблема и продължаваме да надграждаме над общото ниво.

Предизвикателства:

 • Достигане до по-широка общност: Най-голямото предизвикателство е достигането до значителен брой хора. Затова целта е да увеличим аудиторията си и да използваме максимално социалните медии и всички други видове комуникация;
 • Дългосрочна устойчивост: Способността инициативите за достъпност да се запазят и поддържат на високо ниво напред във времето може да се окаже предизвикателство. Необходими са постоянни усилия, за да се гарантира, че приетите решения се поддържат, обновяват и подобряват с течение на времето.

Всяко предизвикателство изисква стратегически подход и постоянен ангажимент от страна на организацията. Въпреки това, ползите от повишаването на достъпността на музеите и културните пространства си заслужават преодоляването на трудностите, тъй като в крайна сметка се насърчава приобщаването и се създава среда, която приветства и цени хората с различни потребности.

Въздействие

Продуктите от Резултати 1, 2 и 3 получиха положителна оценка от други културни организации, институции и заинтересовани страни в нашата държава.

Като културна асоциация, ангажирана в проекта за достъпност в музеите, споделяме някои съображения, препоръки и предизвикателства, които възникнаха, за по-нататъшното използване на резултатите от проекта:

 • Коментари и отзиви: Важно е да се събере подробна обратна връзка от посетителите, включително тези с различни потребности, относно реализираните инициативи за достъпност. Тези коментари могат да помогнат да се оцени ефективността на внедрените решения и да се идентифицират всички необходими подобрения;
 • Участие на общността: Важно е активното включване на общността в процеса на вземане на решения. Организирането на срещи, семинари или дискусионни форуми с хора с различни потребности и групи по интереси може да им позволи да обменят различни гледни точки и съвместно да създават ефективни решения за достъпна култура. Това участие може да помогне и за повишаване на осведомеността и за осъзнаването на важността на достъпността в музеите и културния сектор като цяло;
 • Редовно обновяване на информацията: Стандартите за достъпност и примерите за добри практики непрекъснато се развиват и променят. Асоциацията ще трябва да бъде в крак с новите технологии, насоки и разпоредби, за да гарантира, че инициативите за достъпност остават актуални. Това може да изисква редовно обучение на екипа и участие в конференции и семинари по темата за достъпността в музеите и културния сектор.

Разглеждането на тези препоръки, коментари и предизвикателства може да даде възможност за по-нататъшно използване на резултатите от проекта, осигурявайки трайно и положително въздействие върху преживяванията на хората с различни потребности, които желаят да участват в културния живот по приобщаващ начин.

 

 

Примери от практиката

Проектът „Museums Art & Alzheimer“, подкрепен от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, се стреми да подобри достъпа до музеи и изкуство за хора с деменция, техните семейства и болногледачи. Чрез изследване както на европейски, така и на извън европейски подходи, проектът има за цел да установи връзка между сферата на музеите и изкуството и социалния и здравния сектор.

Чрез холистичния подход се предвижда музейните дейности да допринесат за създаването на общество, което да подкрепя и приобщава хората с деменция. Крайната цел е да се насърчи създаването на благоприятна среда за хората в това състояние, за които изкуството и културните преживявания имат жизненоважна роля за подобряване на качеството на живот.

Директните целеви групи на проекта са обучителите в музеи и художествени галерии, хората с деменция, членовете на семействата им и болногледачите им (вкл. социални работници, работещи с хора с деменция).

Основните цели на проекта „Museums Art & Alzheimer“ са:

 1. Предоставяне на полезна информация и знания за изграждане на практически умения как музейните педагози да разработват програми за хора с деменция и техните настойници;
 2. Осигуряване на възможност на хората с деменция, техните болногледачи и членовете на семействата им да придобият знания за различните методи на вербална и невербална комуникация и как да ги прилагат ефективно в музейна среда.

Основните резултати от проекта са:

 • Ръководство как музейните обучители да разработват музейни програми за хора с деменция, техните болногледачи и членовете на семействата им;
 • Ръководство как болногледачи и членове на семействата на хора с деменция да използват изкуството за насърчаване на вербалната и невербалната комуникация.
Организационни промени
След като приложихме резултатите от проекта, сме по-наясно с предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания, и развихме по-изразена чувствителност към техните нужди. Направихме задълбочен преглед и промяна на нашите обучителни програми, с цел да бъдат по-приобщаващи и достъпни за по-широк кръг участници. Чрез този процес въведохме значителни промени и подобрения, за да гарантираме, че лица с различен произход, потребности и опит вече ще могат да посещават и да участват пълноценно в образователните ни инициативи. Екипът на организацията подобри знанията си, свързани с достъпността, и усвои успешните практики, посочени в резултатите. Новопридобитият опит беше успешно приложен в ежедневната работа на служителите ни, което доведе до осезаеми подобрения в начина, по който обслужват различни хора, включително такива с увреждания.
Кампания и разпостранение
Нашата организация разпространява резултатите от проекта чрез своите канали в социалните медии, както и чрез други срещи, дискусии, обучения и семинари.
Предимства и предизвикателства
По време на изпълнението на проекта изпитахме както ползи, така и предизвикателства. Резултатите от проекта повишиха осведомеността и разбирането ни за нуждите на хората с увреждания. Сега имаме по-задълбочена представа за потенциалните бариери, с които тези посетители се сблъскват, и научихме ефективни начини за справяне и приспособяване към тези предизвикателства. По-конкретно – придобихме ценни познания как да общуваме и да ангажираме хората с увреждания, като гарантираме, че те се чувстват добре и са включени в различни дейности. Освен това, организирането на уебинарите ни помогна да разширим мрежата си от съмишленици и лица, заинтересовани от сътрудничество по бъдещи проекти. Не на последно място – знанията и гледната точка на организацията ни за музеите и културното наследство бяха обогатени, тъй като тази тема беше нова за нас до този момент. В същото време този проект ни вдъхнови да работим повече в тази област за в бъдеще.
Въздействие

Въпреки че срещнахме предизвикателства, успешно заинтересовахме хора, които активно участваха в националните и международни уебинари. Отзивите, които получихме от тези участници, бяха положителни, което показва въздействието и значението на проекта. Много от тях изразиха своята благодарност за уебинарите, като отбелязаха, че са получили ценни познания за подобряване на взаимодействието си с хора с увреждания в музеите и културните пространства. Участниците признаха, че са научили нови подходи и стратегии за подобряване на цялостното преживяване на посетителите с различни увреждания. Радваме се, че успяхме да привлечем вниманието на организации, работещи в културния сектор.

По време на уебинарите някои от участниците с готовност споделиха свои собствени успешни практики, които вече са приложили на работните си места. Този колективен обмен на примери за добри практики допринесе за обогатяване на учебния опит, като спомогна за създаване на динамична среда на взаимно израстване и обмен на знания.

Освен това нашият проект привлече вниманието на друга организация, работеща в подобна област, и в резултат на това получихме покана да участваме в дискусия, посветена на достъпността до културните пространства и съдържание за хората с увреждания. Това показа, че нашият проект има принос по тази много важна тема, който е признат и от други хора.

 

 

Примери от практиката

Заглавие на проекта: „MOVE & ACT – Овластяване на младите хора чрез предприемачески и дигитални умения“

Този много важен проект подпомага развитието на специфични дигитални, творчески и предприемачески умения от младите хора. Основните му цели са да им помогне да формират европейска идентичност, да повишат квалификацията си и съответно възможностите за заетост и реализация, да заявят присъствието си и да си взаимодействат ефективно с местната, националната и европейската общности.

Проектът „MOVE & ACT“ се фокусира върху ангажирането на млади хора с увреждания, имигранти или такива, които нито учат, нито работят (т.нар. „NEETs“), които се считат за най-уязвимите групи, чувствително засегнати от пандемията и икономическата криза, която се наблюдава в повечето европейски държави през последното десетилетие.

Трите основни цели на проекта са:

 1. Развитие на артистични и дигитални умения за маргинализирани млади хора. Художествените умения са съсредоточени в областта на визуалните изкуства, а дигиталните – върху иновативни технологии (като 3D дизайн, печат и сканиране), които могат да се използват в комбинация с артистични дейности;
 2. Създаване на мрежа от младежи в риск от социално изключване, предоставяща предприемачески инструменти, развиваща чувството за принадлежност и самочувствие, общия интерес към визуалните изкуства и накрая даваща им възможност за приобщаване и перспектива в предприемачеството;

3. Даване на възможност на младите хора от маргинализираните групи да изкажат мнение за личните си предизвикателства или за тези в общността. За целта са организирани онлайн конкурс и изложба под мотото „PhotoVoice“, които позволяват споделянето на тези предизвикателства пред обществеността и същевременно повишането на креативността, културното изразяване и пригодността за заетост на младите хора.

Организационни промени

Прилагането на практика на наученото от уебинарите за достъпността и 3D принтирането, от обучението за обучители и споделените добри практики значително обогатиха нашия експертен опит в областта на достъпността на културното наследство и 3D принтирането. Базата данни с инициативи, съвети и препоръки, примери от практиката, стратегически документи и дигитални инструменти даде възможност на нашите обучители и експерти да предлагат нови теми и дейности на целевите групи, с които работим. Международните и националните уебинари и споделеният опит улесниха разработването на по-приобщаващи семинари, както и на обучителни програми, насочени към достъпната култура.

По време на този процес осъзнахме по-добре предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания, което доведе до промени в нашите уъркшопи, за да станат по-приобщаващи и достъпни за всички. Познанията на служителите ни, свързани с достъпността, се подобриха и те успешно включиха посочените в резултатите добри практики в ежедневната си работа. Това доведе до възможността хора с различен произход, потребности и опит да се възползват от събитията и материалите, които предлагаме.

Освен това проектът ни даде възможност за сътрудничество и работа с други културни организации, като ни стимулира да прилагаме иновативни методи и насърчи по-широкообхватна промяна към осигуряване на достъпност до културното наследство. Тези съвместни усилия имат за цел да направят музеите, културните преживявания и съдържание достъпни за всички, като подпомагат приобщаването и равните възможности, както в рамките на нашата организация, така и в сътрудничеството с партньори на местно и международно ниво.

Кампания и разпостранение

За да популяризира ефективно дейностите и резултатите от проекта, нашата организация използва различни канали и методи. Информацията се разпространяваше чрез редовни публикации на нашите профили в социалните медии и в различни групи във Фейсбук, което гарантираше широк обхват на аудиторията. Включихме се в неформална комуникация с нашите партньори и мрежи, за да споделяме актуална информация за развитието на проекта и получените резултатите.

Обратната връзка от участниците в националните уебинари, които са важна част от Резултат 2, показа, че представените творби, материали и съдържание значително са обогатили разбирането им за достъпността и различните възможности за адаптиране на художествени произведения за хора с увреждания, включително чрез 3D принтиране на реплики и организиране на достъпни изложби.

В допълнение към онлайн разпространението, активно споделяме резултатите от проекта по време на различни срещи, дискусии, обучения и семинари. Този многостранен подход ни позволи да достигнем както до местна, така и до международна аудитория, насърчавайки сътрудничеството и обмена на знания.

Предимства и предизвикателства

Процесът на практическо внедряване на Резултати 1, 2 и 3 в организацията беше свързан както с предимства, така и с предизвикателства.

Предимствата, които изпитахме, включват:

 • Повишена осведоменост: Уебинарите, базите данни с идентифицирани ресурси по темата и обучението за обучители дадоха ценна представа за собствената ни информираност и за тази на заинтересованите страни, както и осъзнаване на важността на културната достъпност, популяризиране на достъпните културни пространства и съдържание и повишаване на компетенциите на културните експерти. Това ни помогна да разберем по-добре нуждите на хората с увреждания;
 • Повишени знания и подобрени компетенции и умения: Създадените уебинари и обучителни материали ни позволиха да подобрим уменията и знанията си относно 3D принтирането, приобщаващата комуникация, създаването на приобщаващи материали и семинари, съобразени със специфичните нужди и стилове на учене на хората с увреждания. Чрез проекта нашите обучители придобиха знания за достъпен дизайн и за дигитални инструменти, което обогати способността им да създават образователни материали, които са по-приобщаващи.

Предизвикателствата, пред които бяхме изправени, включват:

 • Достигане до повече заинтересовани страни и широката общественост: Най-голямото предизвикателство беше да се достигне до по-голям брой културни работници и местната/национална общност като цяло;
 • Устойчивост: Провеждането на напълно достъпни и изцяло приобщаващи семинари и обучения е сериозно предизвикателство. В някои случаи може дори да не е възможно да се осигури достъп за всички участници;
 • Финансови аспекти/Наличност на персонал: Не винаги разполагаме с финанси или персонал, за да предоставим достъпни решения в нашите дейности.

За да преодолеем тези предизвикателства, оставаме ангажирани с промяната на нагласите в обществото и сред културните специалисти. Проектът разшири нашата перспектива за музеите и културното наследство и ще се стремим да продължим да работим в тази област в бъдеще, като насърчаваме приобщаването и достъпността за всички.

Въздействие

Резултатите от проекта бяха горещо приветствани и добре приети от заинтересованите страни и целевите групи. Разработените материали предоставиха ценни идеи и практически насоки как да се направи културата по-достъпна за хората с увреждания. Участниците оцениха високо изчерпателното учебно съдържание и уебинарите, създадени в рамките на проекта. Материалите спомогнаха за повишаване на осведомеността и разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания, като същевременно дадоха на културните работници възможност да разработят ефективни стратегии за адаптиране на културните пространства за аудитории с различни потребности (вкл. хора с увреждания).

Освен това, обменът на идеи за добри практики по време на обучението за обучители насърчи създаването на среда за сътрудничество, в която културните работници и преподавателите можеха да се учат едни от други и да споделят успешни подходи, които вече са приложили на работните си места. Този колективен обучителен опит обогати цялостното въздействие на проекта, вдъхновявайки заинтересованите страни непрекъснато да подобряват инициативите си за достъпност.

По наше мнение, за да се постигне максимално въздействие на проекта, няколко неща трябва да се вземат под внимание. Първо – да се засили участието на културните работници и организации. Също така, трябва да се насърчават хората с увреждания да взимат активно участие в прокарването на идеите и принципите за достъпност в културния сектор пред взимащите политически и нормативни решения лица и институции.

Второ – организирането на повече срещи, семинари и форуми за културните работници и обучители може да повиши осведомеността им относно посрещането на нуждите и оказването на помощ на посетители с увреждания, както и да популяризира проекта.

И накрая – събирането на подробна обратна връзка от участниците в семинарите и посетителите на културните пространства, особено на хората със специални нужди, може да подпомогне оценяването на ефективността на инициативите за достъпност, както и определянето на областите за подобрение, за да се гарантира дългосрочно устойчиво въздействие.

 

 

Примери от практиката

Проектът „Curability“ доведе до съществени промени в информацията, публикувана на интернет страницата на MESTRAL – accescat.cat, която предоставя информация за достъпността на културните пространства в градовете, анализира и оценява достъпността на сградите и съоръженията, които са публична или частна собственост, обществената инфраструктура до публичните сгради и съоръжения, както и до частните такива.

Досега предоставяната информация на страницата беше предимно за физическата достъпност на пространството (доколко е достъпно, използваемо или недостъпно), както и за използваните ресурси за достъп до културно съдържание (като табели, описателни аудио гайдове, надписи на Брайлово писмо, репродуктивни модели (за хора със слухови затруднения), рампи, маркирани пътеки и т.н.

Благодарение на програмата „Curability“, концепцията за „УНИВЕРСАЛНА ДОСТЪПНОСТ“ беше разширена с принципите, залегнали в „СКАЛАТА НА ДОСТЪПНОСТТА“. Това позволи да се разшири обемът на предлаганата информация и беше крачка напред в подобряване на езика, използван в описанията и обясненията. В резултат на това, те станаха по-достъпни и разбираеми за по-голям брой хора с различни потребности.

Направеното подобрение чрез „скалата на достъпността“ дава на потребителите информация и помощ от момента, в който започнат да планират посещението си в културното пространство, до реализирането на самото посещение и използването на наличните в него ресурси.

Така интернет страницата вече предоставя по-пълна и ясна информация за културните пространства, тяхната достъпност, наличните съоръжения и ресурси и др. Това намалява вероятността от разочарования поради неочаквано настъпили затруднения на място и осигурява приятно и спокойно посещение за всички, включително за хора с различни потребности и увреждания.

Проектът „A.A.C.cessible Culture“ по програма „Еразъм+“ е партньорски проект, посветен на усъвършенстването на стратегиите за допълваща и алтернативна комуникация (т.нар. „Augmentative and Alternative Communication (AAC)“ стратегии). Основната му цел да се даде възможност на деца и младежи с комуникативни затруднения да се наслаждават на света на културното и художественото наследство. Един от най-важните резултати от проекта е документът „IO3 – Насоки за културния сектор“.

Тези Насоки предоставят набор от новаторски умения, задължителни за улесняване на участието на хора със специални образователни потребности (СОП) в културната среда. Те могат да се използват като референтен документ, защото представят системата за допълваща и алтернативна комуникация и описват модел как да се подготви и организира примерен маршрут за посещение. Най-ценното в Насоките е, че дават възможност за преодоляване на пропуските в общуването, като така правят културните преживявания общодостъпни и насърчават приобщаването и достъпността на културния сектор.

Научените уроци в резултат на инициативата са съществени. Проектът подчертава важната роля на културата и образованието при популяризирането на културната достъпност и приобщаването. Фокусиран върху стратегиите за включване на деца със специални образователни потребности (СОП) и комуникационни затруднения, „A.A.C.cessible Culture“ показа, че образователните екскурзии и културните посещения са полезни, в допълнение на традиционното обучение в класната стая. Този извод е в съответствие с дефиницията на ICOM за 2022 г. за музеите, която подчертава тяхната роля като публични, достъпни и приобщаващи пространства, които насърчават разнообразието и устойчивостта.

В заключение – културата с нейните разнообразни ценности служи като мощен катализатор за нови знания и обогатява живота в емоционален, комуникативен, социален и граждански план. Чрез интегриране на инструментите и принципите на стратегиите за допълваща и алтернативна комуникация (AAC), културните институции могат да увеличат своето въздействие и да създадат по-достъпни и приобщаващи пространства за всички.

 • Номер на проекта: 2020-1-IT02–KA227–SCH–095549
 • Тематични области: Културно наследство и изкуство, Социално приобщаване
 • Интернет страница на проекта: aacc project – A.A.C.cessible Culture
Организационни промени

Изпълнението на този проект беше от полза за организацията в няколко аспекта – както човешки, така и технически.

В човешки план се отрази на подобряване на осведомеността, уменията и обучението на служителите и доброволците, най-вече по отношение на разбирането на нуждите, слабостите и силните страни на различните целеви групи.

Осъзнахме, че хората от една и съща целева група могат да имат различни нужди в зависимост от заобикалящата ги среда и социалното и културното им положение.

Тази допълнителна осведоменост ни даде възможност да планираме и организираме дейности и мероприятия в по-широк план, като подготвяната информация и материали (за курсове, обучения, и др.) се представя на по-опростен, по-разбираем, по-нагледен и интерактивен език. Също така, планирането на мероприятията се извършва като се осигурява достъпност в по-широкия смисъл на думата, а именно – като се мисли не само за мястото, където се провежда дейността, но се взимат предвид и предшестващи посещението фактори, като начина, по който се стига до мястото (например възможностите, предлагани от обществения транспорт) и др.

На техническо ниво преразгледахме и актуализирахме обучението на техническите експерти, служителите и доброволците за възможностите на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), прилагани в областта на приобщаващата култура. По този начин те подобриха познанията си и включиха използването на ИКТ ресурсите в културните обекти, в т.ч. в тези със социална насоченост, както и в публичните и частните пространства, администрациите и прилежащите им сгради и помещения.

Влиянието на проекта „Curability“ върху нашата организация беше трансформиращо по няколко различни начина.

На първо място, благодарение на проучването, проведено в рамките на Резултат 1, получихме ценна информация за състоянието на достъпа до култура в Испания. Това новопоявило се разбиране не само повлия на нашите културни дейности, но и породи множество нови идеи за проекти и инициативи. В отговор на това формулирахме иновативно проектно предложение, което, ако бъде одобрено, ще подкрепи мисията ни за подобряване на достъпността на културното наследство на Испания за хора с увреждания.

На второ място, проектът „Curability“ значително обогати познанията на екипа ни за културната достъпност и инструментите, които могат да се използват, за да са улесни достъпа на хора с увреждания до културното наследство. Използвахме дигитални инструменти като приложението „Хемингуей“, за да направим текстовете си по-лесно разбираеми и достъпни за всички. Тези новопридобити знания за принципите на достъпността ни позволиха да създаваме съдържание, което е по-разбираемо, достига до по-широка аудитория и подпомага създаването на по-приобщаваща среда.

В заключение, въздействието, което проектът „Curability“ оказа върху Open Europe е осезаемо. Той оформи посоката на стратегията ни, вдъхнови креативността ни и откри нови хоризонти за съвместна работа. Освен това ни предостави знанията и инструментите, от които се нуждаем, за да подобрим достъпността в нашата комуникация и проекти.

Кампания и разпостранение

Използвахме своя комуникационен офис и уебсайтовете, които управляваме:

 • Корпоративната ни интернет страница: mestralonline.org
 • Уебсайтът за достъпност: accescat.cat
 • Интернет страницата на проекта „Curability“: https://www.curability.eu
 • Както и социалните мрежи (Facebook, Twitter, Instagram) за популяризиране на проекта „Curability“ и за разпространение на цялата информация, генерирана от партньорите в резултат на изпълнението на проекта.

Също така създадохме списък с културни организации в страната за електронно изпращане на информация и се свързахме с местните администрации, за да им предложим информационни и консултантски услуги, както и обучение на служителите, работещи в културните институции.

В същото време изготвихме информационни пакети за достъпността като цяло, за технологичните ресурси и за адаптирането на езика за комуникация според характеристиките на вида увреждане, казуистиката и различните трудности на целевата група, посещаваща въпросния културен обект.

Нашата организация активно информира за промените, настъпили в резултат на участието ни в проекта „Curability“, за да осигури прозрачност и да насърчи по-нататъшния напредък в посока на достъпността на културното наследство. Използвахме различни комуникационни канали и получихме както качествена, така и количествена обратна връзка, която подчертава значението на тези промени.

В социалните медии: Присъствието на организацията ни в социалните медии Facebook и Instagram беше от съществено значение за поддържане на осведомеността на аудиторията относно проекта „Curability“ и неговите резултати. Редовно публикувахме актуални новини и факти за достъпността, като насърчавахме ангажираността и информираността сред нашата онлайн общност.

Отзиви от уебинарите: Участниците в нашите местни уебинари за достъпността и 3D принтирането ни дадоха качествена обратна връзка, в която изразяват своята благодарност за резултатите от проекта и за практическите ползи от тях. Тези отзиви са доказателство за осезаемото въздействие, което проектът „Curability“ оказа върху професионалистите в тази област.

В заключение, Open Europe превърна в свой приоритет разпространяването на промените и подобренията, които са резултат от проекта „Curability“. За тази цел използвахме нашето онлайн присъствие, разговаряхме директно със заинтересованите страни и потърсихме качествена обратна връзка от преките участници в различните дейности. Тези усилия не само повишиха осведомеността ни за въздействието на проекта, но и поощриха чувството за сътрудничество и споделения ангажимент за популяризиране на достъпността в културната и образователната сфери.

Предимства и предизвикателства

От гледна точка на знанията и човешките ресурси развитието на различните фази на проекта ни позволи да направим преглед на нашите собствени знания, човешки и технически възможности по отношение на насърчаването и пълното прилагане на концепцията за универсална достъпност на културата и за използването на информационно-комуникационните технологии.

Регулярното вътрешно-организационно обучение, което провеждаме, е много полезно, защото ни позволи да открием някои пропуски в знанията и да ги актуализираме с нови концепции и технически нововъведения, за да се справим с предизвикателствата в това отношение.

Работата по проекта ни помогна да разберем и степента на неосведоменост на обучителите, мениджърите и културните специалисти в повечето културни пространства, които стъпват основно на концепцията за физическата достъпност чрез премахване на архитектурните бариери, но в много случаи пренебрегват нуждите на целевите групи след пристигането им в обекта.

Няма как да не споменем и икономическите разходи (многократно надвишаващи възможностите), свързани с оборудването на едно културно пространство така, че да отговаря на всички изисквания за пълна достъпност: обучение на професионалисти, достъпност, техническо оборудване, пространства, материали, документация и т.н.

Ето защо смятаме, че е от изключителна важност местните и националните администрации да бъдат включени в осигуряването на по-сериозно финансиране за публичните културни институции, както и в подкрепа на частните културни организации.

Въпреки, че прилагането на продуктите на проекта „Curability“ донесе ценни подобрения в организацията ни, този процес не мина без предизвикателства. Сложната задача да ангажираме експерти, които да ни помогнат да разработим висококачествени продукти (Резултат 2 от проекта – модулите за 3D принтиране и достъпност), както и да обучим членове на екипа ни да провеждат ефективно семинарите (като част от Резултат 2 от проекта), като същевременно работят по текущите си проекти и задачи, изискваше добре обмислена стратегия. В крайна сметка, обаче, тези предизвикателства затвърдиха ангажимента ни да насърчаваме достъпността и приобщаването в културен и образователен контекст.
Въздействие

Участието на организацията ни в разработването на материалите по проекта разшири нашите възможности и знания и позволи на специалистите ни да приложат необходимите подобрения в дейностите ни.

Все пак е добре да се отбележи, че тъй като прилагането на подобни подобрения не винаги е лесно и евтино, се сблъскахме и с някои трудности и предизвикателства.

Благодарение на натрупания опит създадохме протокол и набор от материали, който включва:

 • Информация за наличното оборудване в музей, дом на културата, културна организация и др., която е публикувана на интернет страницата ни: accescat.cat;
 • Съвети относно планирането на посещение, изготвени от техническите специалисти на организацията;
 • Предшестващи контакти, които трябва да се направят с културната институция и нейните служители;
 • Оценка на опита чрез проучване на удовлетвореността;
 • Публикуване на придобития опит в база данни с предложения, подобрения и корекции на съоръженията и/или обучение на персонала и актуализиране на състоянието им от гледна точка на достъпност на културното съдържание и пространство.

Всичко това означава:

 • Подобряване на информираността на служителите и доброволците на организацията;
 • Подобряване на уменията чрез обучение, което води до повишаване на качеството на услугите, предлагани от организацията;

Вътрешно-организационният ни опит ни позволи да мултиплицираме подобренията, за да бъдат приложени в управлението на други организации от културния сектор. Практическият ни опит и препоръките ни бяха посрещнати добре и същевременно инициираха дебати за нуждите от обучение и технически подобрения, както и за идентифициране на трудностите при намирането на икономически ресурси за осигуряване на техническо и материално оборудване за постигане на крайната цел за пълна достъпност на културата, т.нар. ПРИОБЩАВАЩА КУЛТУРА.

Пример за постигнатата синергия е ангажиментът за редовно организиране на семинари, специализирани подробни проучвания за обучение на културни работници, срещи с обучители, обучения на обучители и др.

Резултатите от проекта „Curability“ бяха приети положително от заинтересованите страни и целевите групи в нашата страна. Въпреки това, за да се увеличи максимално тяхното въздействие и да се улесни по-нататъшното им използване, се появиха някои разсъждения и препоръки:

По-голяма ангажираност на заинтересованите страни: Важно е да се наблегне на ангажираността на културните организации и професионалистите в културния сектор. Работата с тези ключови заинтересовани страни може да подобри устойчивостта на резултатите от проекта и използваемостта на разработените продукти.

Насърчаване на по-всеобхватно използване: Приоритет остава разширяването на обхвата и прилагането на продуктите от Резултати 1, 2 и 3 в други културни организации и институции. Препоръките включват провеждане на кампании за повишаване на осведомеността, организиране на информационни събития (освен заключителните конференции по проекта) и подпомагане на организациите да интегрират тези решения за достъпност на средата и съдържанието в своята практика.

В заключение, въпреки че резултатите от проекта „Curability“ първоначално бяха добре приети, реализирането на пълния им потенциал изисква стратегически подход. Засилването на ангажираността на заинтересованите страни и насърчаването на по-широкото им приемане са важни стъпки за по-нататъшното използване на резултатите и за гарантиране, че достъпността ще остане приоритет за културните организации и институции в нашата страна.

 

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com