Партньори

Federació Mestral

Федерацията на асоциациите за физически и органни увреждания „MESTRAL-Cocemfe“ – Тарагона е нестопанска организация, създадена да постигне НОРМАЛИЗИРАНЕ на отношенията на хората с физически и органни увреждания с обществото, от което са част. Това става чрез информация и подкрепа за асоциациите на хората с физически и органни увреждания в региона на Трагона, унифициране на критериите, рационализиране на ресурсите и координиране на дейностите и действията.
Организацията обединява 16 неправителствени и нестопански асоциации на хора с увреждания от региона на Тарагона.
Дейностите на федерация „Mestral“ помагат на хората с увреждания да развиват своите житейски проекти и насърчават включването им във всички сфери на живота. Мисията й е да подпомага включването на хората с увреждания, в частност по темите са универсалната достъпност, заетостта и самонаемането, но също така и в областта на свободното време, социалните отношения, спорта, образованието и др. Това се постига чрез овластяване на хората с увреждания и на огранизициите, които работят с тях.
Mestral Cocemfe – Тарагона предлага експертиза, свързана с образователните нужди на хората с увреждания, които искат да повишат социалната си ангажираност и възможностите си за заетост.

Microkosmos

Microkosmos е независима, нестопанска международна ораганизация, създадена през 2016 г. в Италия. Целите й са да насърчава разнообразието и междукултурността и да повишава осведомеността за различните възможности за културно изразяване и свързаните с него ценности. Така се окуражава развитието на културното взаимодействие, целящо сближаването между хората и намаляването на културните различия. В началото основните дейности бяха насочени към промотирането и разпространението на гръцката култура – както класическа, така и модерна, на национално и международно ниво. Microkosmos насърчава:
•Дейности, които помагат на хората да повишават креативното си мислене и осъзнатост за културното и образователно многообразие на Европа, като същевременно работят за засилване на европейската идентичност;
• Културната достъпност чрез адаптиране и транскрибиране на културни, научни и правни текстове;
• Издателска дейност чрез публикуване и / или разпространение на книги, мултимедийни инструменти, изследвания и проучвания;
• Организиране и участие в обучителни инициативи (семинари, конференции, обучителни курсове, лаборатории, практически работилници и пр.);
• Артистични и творчески дейности и междукултурно сътрудничество.
Организицията се води от принципите на социалната солидарност и интердисциплинарния метод за културно израстване на човека, независимо от неговия етнически и социален произход, при зачитане на интерпретациите на различните творчески и социо-културни реалности. Философията ни е да признаваме всеки човек и да му даваме инструменти, знания и глас. И не на последно място – съвместно с Университета в Торино организираме ежегодни иновативни семинари, свързани с културното наследство и изкуствата, насочени към млади хора, хора в неравностойно положение и с увреждания, емиграни, имигранти и бежанци.

OpenEurope

Асоциацията за обучителни услуги “OpenEurope” е нестопанска организация от Реус (Каталуния, Испания). Целта й е да помогне на млади хора и възрастни, които работят с младежи, да се включват в европейски програми. Всички проекти и инициативи на организацията включват обучители, учители, университетски преподаватели, ученици, студенти и местни общности в процеса на изпълнение на проектите и програмите, насочени към учене през целия живот. Програмите ни подпомагат развитието на комуникативните, лидерските и професионалните умения на участниците. В допълнение обръщаме специално внимание на повишаването на капацитета на неправителствените организации и доброволците, които работят за решаването на социални проблеми. Помагаме за включването на всички членове на общността в проектите и дейностите, особено в областта на социалната отговорност, имиграцията, технологиите служещи на хората, „умните градове“ и др.

ARTIED

Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ основава дейностите си на принципите на осъзнатото възприемане на художествените произведения и на обучението, вдъхновено на изкуството. Нашето мото е че „Изкуството придава смисъл и ни помага по-добре да разбираме себе си, хората и света около нас“.
Целите ни са в 3 основни направления:
Искаме да окуражим повече хора да „забавят темпото“, да намалят нивото си на стрес, идващ от ежедневните им задачи, и да се радват на изкуството на бавния и „зелен“ живот, в хармония с природата. Един от начините да постигнем това е като се потопим в творчески предизвикателства и се научим да използваме осъзнатото възприемане на картините, за да „разчитаме“ и осмисляме скритите послания в тях. Това ни помага да преоткрием себе си и да търсим (и намираме) нашия собствен смисъл в живота.
Вярваме, че изкуството във всичките му форми поощрява креативността и мисленето „извън рамките“, помага ни да скъсаме със стереотипите, повишава емоционалната ни интелигентност и ни презарежда с положителни емоции. Поради това имаме нужда постоянно да подхранваме и упражняваме това си умение.
Подкрепяме предприемаческото и личностно и професионално развитие на творчески настроените хора и работим за „отварянето“ на културния сектор към хората с увреждания.
За да постигнем всичко това, организираме кратки обучителни и творчески сесии и креативни предизвикателства. Те провокират любознателността на участниците за различните артистични течения, стилове, творци и художествени произведения от класическото, модерното и постмодерното изкуство, но също така им помагат да преодолеят страха си да говорят за творбите и емоциите, които пораждат. Така ги окуражаваме да погледнат навътре в картините, да се научат как да ги анализират и да правят нови връзки и асоциации, отвъд видимите на пръв поглед неща. Освен това организираме специални сесии и дейности за възрастни хора с деменция и Алцхаймер, за да подпомогнем социализацията и активното им включване.

EDUKACINIAI PROJEKTAI

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP- EDUPRO) е регионална неправителствена и нестопанска организация, която предоставя проучвания, разработване, организиране и координиране на курсове и обучения в областта на неформалното образование, които са насочени към различни целеви групи, в т.ч. обучители на възрастни и доброволци.
Организацията се стреми да:
Промотира, разработва и реализира принципите на учене през целия живот чрез програми в областта на неформалното образование и повишаване на социалните и професионалните умения.
Създава програми за неформално образование и развитие на компетенциите за специалисти, работещи в сферата на социалната интеграция и социализацията на уязвими групи.
Организира обучения за учители и работилници за деца, за да гарантира развитие на уменията, необходими през 21 век.
Подготвя и изпълнява национални и европейски проекти в областта на дигиталното обучение и активно участва в процеса на изграждане на гражданско общество, базирано на знанията и овластяването на хората.
EDUPRO работи в две основни направления:
Провежда различни обучителни курсове, семинари, конференции, срещи и други събития (вкл. такива с практическа насоченост) за учители и за обучителни на възрастни и предоставя информационни, консултантски, медиаторски и образователни дейности за уязвими социални групи с цел тяхната социална и трудова интеграция.
Допринася за въвеждането на различни иновации и на нови работни инструменти и технологии в общото образование и в обучението на възрастни, работи за развитието на дигиталните и медийни компетенции на възрастните и децата, за да гаратнира тяхната успешна адаптация към бързопроменящия се свят и неговите нужди.
В обучителните инициативи, които предлага организацията, са включени хора на различна възраст, вкл. професионалисти в сферата на социалните дейности, психолози, учители, предприемачи, хора от местните общности, доброволци и др, както и хора в неравностойно положение и от уязвими групи като дългосрочно безработни, с ниско ниво на умения и квалификация и пр

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting е основана през 2009 г.
Основната ни цел е да информираме и подкрепяме основно хора и фирми за използването на европейското и национално финансиране. Чрез различните възможности за финансиране те успяват в дизайна, разработването и реализацията на стратегическите си цели, като по този начин постигат оперативните си нужди.
В допълнение организацията участва като координатор и партньор в разнообразни проекти, финансирани по различни европейски програми и инициативи, като „Учене през целия живот“, Еразъм+, Justice и др. Компанията е и оценителен орган за проекти, подавани по различни европейски програми.
В сферата на управлението на проекти Eurosuccess Consulting има богат опит, свързан с разработването на материали, инструменти и методологии, насочени към повишаването на различни умения и компетенции (в т.ч. ИКТ инструменти за оценка и обучение, e-learning платформи) за различни целеви групи – деца, младежи, възрастни, предприемачи, бизнес ръководители и служители, уязвими социални групи, както и хора от групата на NEETs, бивши и настоящи затворници и др.
Eurosuccess Consulting е член на European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) и Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).
На базата на своя опит, познания и умения, както и на установената мрежа от партньорски организации и експерти в Кипър и чужбина, Eurosuccess Consulting може да се включва в разработването на успешни проекти и в изпълнението на вече финансирани дейности.
Eurosuccess Consulting е акредитиран център за професионално обучение към Кипърската агенция за развитие на човешките ресурси, която е отговорната институция в сферата на образованието и обучението, и притежава международния сертификат за качество ISO 9001:2015.

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS

IRIS е нестопанска организация от Полша, основана през 2016 г.
Основната ни цел е да подкрепяме младежи и възрастни хора в тяхното обучение чрез развиване на умения и компетенции, културни и творчески дейности, насърчаване на екологичната и дигитална трансформация.
Подкрепяме и нови реформи в неформалното образование, насърчаваме про-европейски граждански нагласи, популяризираме идеята за европейска интеграция и целим повишаване на всички образователни инициативи, свързани с човешките права, социалното включване и социалната подкрепа.
Целевите групи на нашите дейности са от деца в предучилищна възраст, през начално образование, младежи, хора на средна възраст и възрастни хора. Основният акцент на работата ни остават младежите. Организацията се фокусира върху доброволците, NEETs, децата и младите хора, които се сблъскват с икономически, географски или социални предизвикателства, са социално изключени, с увреждания или са културно изолирани.
Фондацията организира различни събития (в т.ч. на европейско ниво), свързани с областите ни на дейност, вкл. работилници / младежки срещи, лекции, градски игри, дискусионни панели, екологични работилници, фотографски работилници, изложби, информационни дни, конференции (в т.ч. онлайн) и театрални представления. Предоставяме и неформално обучение за социално диверсифицирани целеви групи. Правим и кратки видеа и филми за важните световни проблеми.
IRIS активно си сътрудничи с центрове за подкрепа на хора с ментални и физически увреждания, както и такива, чиито увреждания затрудняват ежедневните им дейности. Организацията е установила трайни връзки с много НПО, институции, обучителни центрове, обучители, ментори и младежки работници. Предоставяме и психологическа подкрепа на хора с по-малки възможности (социални, културни, географски, икономически и пр.).
Организираме младежки обмени, стажове и обучителни курсове и имаме много опит с проекти по KA1 и KA2 по програма Еразъм+. Създаваме иновативни интелектуални продукти по стратегически партньорства в областта на Младежта, Обучението на възрастни, Училищно, Професионално и Висше образование. Изпълняваме и инициативи в рамките на Международния Вишеградски фонд и Полско-украинския съвет за младежки обмен.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com