Partneriai

Federació Mestral

Fizinių ir prishinių negalių asociacijų federacija MESTRAL-Cocemfe Tarragona yra ne pelno siekianti organizacija, sukurta siekiant NORMALIZUOTI fizinę ir psichinę negalią turinčių asmenų gyvenimą. Ši asociacija siekia teikti informaciją ir paramą Taragonos regionuose gyvenantiems asmenims su negalia, ir koordinuoti jų veiklą.

Organizacija vienija 16 nevyriausbinių ne pelno siekiančių asociacijų, dirbančių su asmeninis su negalia, Taragonos regione.

Mestral federacija prisideda prie asmenų su negalia gyvenimo kokybės gerinimo, skatina įtrauktį ir padeda įvairiose gyvenimo srityse. Pagrindinė asociacijos misija – skatinti asmenų su negalia įtrauktį, ypač visuotinio prieinamumo, užimtumo ir savarankiško veiklos klausimais, taip pat apimant kitas sritis, tokias kaip laisvalaikis, socialiniai santykiai, sportas, švietimas ir kt.
Mestral Cocemfe Tarragona taip pat vertina asmenų su negalia švietimo poreikius, siekiant pagerinti jų socialinį įsitraukimą ir darbo galimybes.

Microkosmos

Microkosmos yra nepriklausoma, ne pelno siekianti tarptautinė organizacija, įkurta 2016 metais Italijoje. Tikslas – skatinti įvairovę, tarpkultūriškumą, kultūros puoselėjimą, jos plėtrą bei suartinti  žmones ir panaikinti kultūros spragas. Iš pradžių pagrindinė veikla buvo orientuota į graikų kultūros – klasikinės ir modernios – propagavimą ir sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Microkosmos skatina:

• Veiklas, padedančias žmonėms tobulinti kūrybinį mąstymą ir suvokti kultūrų bei švietimo įvairovę Europoje, ir kartu stiprinti ES tapatybę..
• Kultūros prieinamumą pritaikant ir perrašant kultūros, mokslo ir teisės tekstus.
• Leidybos veiklas – knygų leidyba ir (arba) platinimas.
• Organizavimą ir dalyvavimą mokymo veiklose (seminarai, konferencijos, mokymai ir kursai, laboratorijos, užsiėmimai ir kt.).

Organizacija veikia remdamasi socialinio solidarumo principais ir taiko tarpdisciplininį žmogaus – bet kokios etninės kilmės – kultūrinio augimo metodą. Pagrindinis tikslas yra atpažinti asmenis ir suteikti jiems įrankių, žinių ir balso. Galiausiai asociacija, bendradarbiaudama su Turino universitetu, kasmet organizuoja inovatyvius seminarus apie kultūros paveldą ir meną, skirtus jaunimui, asmenims su negalia, (i)migrantams ir pabėgėliams.

OpenEurope

Tai ne pelno siekianti asociacija, įsikūrusi Reuse (Katalonija, Ispanija), kurios tikslas – padėti jaunimui ir suaugusiems, dirbantiems su jaunimu, dalyvauti Europos programose. Visais mūsų organizacijos projektais ir iniciatyvomis siekiama įtraukti švietėjus, mokytojus, dėstytojus, studentus ir visą bendruomenę į projektų ir programų, kurios siekia mokymosi visą gyvenimą, įgyvendinimą. Mūsų programos skirtos ugdyti dalyvių bendravimo, lyderystės ir profesinius įgūdžius. Be to, ypatingą dėmesį skiriame nevyriausybinių organizacijų ir savanorių, dirbančių sprendžiant socialines problemas, gebėjimų stiprinimui. Į savo projektus ir veiklas padedame įtraukti visus bendruomenės narius.

ARTIED

Kūrybiškumo ugdymo ir edukacinė studija ARTIED koncentruojasi į meno vertinimą ir menu pagrįstą ugdymą. Manome, kad menas turi gilią reikšmę ir padeda geriau suprasti save, žmones ir mus supantį pasaulį.

Mūsų tikslai yra orientuoti į tris kryptis:

  1. Norime paskatinti daugiau žmonių sulėtinti tempą, sumažinti stresą, kylantį iš kasdienės rutinos, ir mėgautis lėtu bei „žaliu“ gyvenimu harmonijoje su gamta. Vienas iš būdų tai pasiekti – įsigilinti į meno kūrinių prasmę ir išmokti pritaikyti ją sau. Tai padeda mums iš naujo atrasti save ir ieškoti savo gyvenimo prasmės.
  2. Mes tikime, kad menas visomis savo formomis ugdo mūsų kūrybiškumą ir „neįprastą“ mąstymą, padeda laužyti stereotipus, didina emocinį intelektą ir įkrauna teigiamų emocijų. Štai kodėl mes turime nuolat juos puoselėti ir naudoti.
  3. Nuolat skatiname verslumą ir asmeninį bei profesinį meno ir amatų įkvėptų žmonių tobulėjimą ir stengiamės „atverti“ kultūros sektorių asmenims su negalia.

Kad to pasiektume, organizuojame trumpus edukacinius ir meno pažinimo užsiėmimus bei mokymus, skirtus ugdyti kūrybiškumą. Jie skatina besimokančiuosius domėtis įvairiais meno judėjimais, stiliais, menininkais ir klasikinio, modernaus ir postmodernaus meno kūriniais, taip pat padeda įveikti baimę kalbėti apie meno kūrinius ir jų sukeliamas emocijas. Tokiu būdu mes skatiname savo dalyvius giliau pažvelgti į meno kūrinius, išmokti juos analizuoti ir kurti naujas sąsajas bei asociacijas. Taip pat organizuojame specialias meno sesijas ir užsiėmimus senjorams ir vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems demencija ir Alzheimerio liga, kad palaikytume jų aktyvų senėjimą ir socialinę įtrauktį.

 

EDUKACINIAI PROJEKTAI

VšĮ Edukaciniai projektai (EP) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kuri tiria, plėtoja, organizuoja, veda ir koordinuoja mokymus neformaliojo švietimo srityje įvairioms tikslinėms grupėms, suaugusiųjų švietėjams ir savanoriams.

Organizacija siekia:

  • Skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus neformaliojo, socialinių ir profesinių įgūdžių ugdymo, tobulinimo srityje;
  • Kurti neformaliojo švietimo programas, kompetencijų tobulinimo programas specialistams, dirbantiems socialiai remtinų visuomenės grupių socialinės integracijos ir socializacijos srityje;
  • Organizuoti mokymus mokytojams, užsiėmimus vaikams, siekiant užtikrinti XXI amžiaus įgūdžių ugdymą;
  • Rengti, įgyvendinti nacionalinius ir Europos Sąjungos finansuojamus projektus skaitmeninio ugdymo skatinimo ir plėtros srityje bei aktyviai dalyvauti žiniomis grįstame, pilietinės visuomenės kūrimo, žmonių įgalinimo procese.

EDUPRO dirba dviem pagrindinėmis kryptimis:

  1. Vykdo įvairius mokymo kursus, seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitus renginius (įskaitant praktinę veiklą) suaugusiųjų švietėjams ir mokytojams bei teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir švietėjiškos veiklos paslaugas socialiai remtinoms visuomenės grupėms, siekiant užtikrinti jų integraciją į darbo rinką ir visuomenę.
  2. Prisideda prie įvairių inovacijų, naujų darbo priemonių, technologijų priartinimo prie bendrojo ir suaugusiųjų švietimo srities, ugdant suaugusiųjų ir vaikų skaitmenines kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą jų prisitaikymą prie greitai besikeičiančio pasaulio ir jo poreikių.

Į edukacines veiklas įtraukiami įvairaus amžiaus suaugusieji, pradedant socialinio darbo specialistais, psichologais, mokytojais, lektoriais, taip pat verslininkais, savanoriais ir kt., baigiant pažeidžiamomis ir rizikos grupėmis, pvz. ilgalaikiai bedarbiai, žemos kvalifikacijos ir įgūdžių žmonės ir t. t.

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting buvo įkurta 2009 m.

Pagrindinis Eurosuccess Consulting tikslas – informuoti ir remti, daugiausia fizinius asmenis ir įmones, Europos ir nacionalinių fondų panaudojimo srityje. Pasinaudodami finansavimo galimybėmis, jie gali kurti, plėtoti ir įgyvendinti savo strateginius tikslus, taip patenkinant savo veiklos poreikius.

Be to, mūsų organizacija dalyvauja tiek kaip koordinatorė, tiek kaip partnerė keliuose projektuose pagal įvairias Europos programas ir iniciatyvas, tokias kaip Mokymasis visą gyvenimą, ERASMUS+ ir Teisingumas, taip pat vertina paraiškas, teikiamas pagal įvairias ES programas.

Kalbant apie darbą su projektais, Eurosuccess Consulting turi didelę patirtį kuriant įvairią medžiagą, įrankius ir metodikas, susijusias su įvairiais įgūdžiais/kompetencijomis (įskaitant IKT priemones vertinimo ir mokymo tikslais, taip pat el. mokymosi aplinkas) įvairioms grupėms: vaikams, jaunimui, suaugusiesiems, verslininkams, įmonių vadovams ir darbuotojams, pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tokios kaip NEET , kaliniai ir buvę kaliniai ir kt.

Eurosuccess yra šių organizacijų narė: „European Forum of Vocational Education and Training (EfVET)“, „International Trade Council“, „European Prison Education Association (EPEA)“, „European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network)“, „European Network of Innovation for Inclusion“, „European Alliance for Apprenticeships“, „European Working Group of Innovation Consultants“, „Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI)“, „Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB)“ ir „Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI)“.

Eurosuccess Consulting yra akredituota kaip profesinio mokymo centras.

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS

IRIS yra ne pelno siekianti organizacija iš Lenkijos, įkurta 2016 m.
Mūsų pagrindinis tikslas – remti jaunimo ir suaugusiųjų ugdymą, tobulinti jų įgūdžius ir kompetencijas kultūros ir meno sirtyje, skatinant ekologiją ir skaitmeninę transformaciją.
Taip pat remiame naujas neformaliojo švietimo reformas, formuojame proeuropietiškas pilietines nuostatas, populiariname Europos integracijos idėją ir siekiame iškelti visas švietimo iniciatyvas, susijusias su žmogaus teisėmis, socialine įtrauktimi ir socialine parama.
Mūsų veiklos tikslinės grupės – nuo ​​ikimokyklinio amžiaus vaikų iki pradinukų ir jaunų vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir vyresnio amžiaus žmonių, tačiau pagrindiniai mūsų paslaugų gavėjai yra jaunuoliai. Mūsų organizacija orientuojasi į savanorius, NEET, vaikus ir jaunimą, kurie susiduria su ekonominėmis, geografinėmis ar socialinėmis kliūtimis, patiria socialinę ir kultūrinę atskirtį ir turi negalią.
Mes organizuojame įvairius su mūsų veiklos sritimi susijusius renginius (taip pat ir Europos mastu), be kita ko: užsiėmimus/susitikimus, skirtus jaunimui, paskaitas, miesto žaidimus, diskusijas, su ekologija ir fotografija susijusius užsiėmimus, parodas, informacines dienas, konferencijas (fizines ir nuotolines) ir teatro spektaklius. Teikiame neformaliojo švietimo paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms. Taip pat kuriame trumpametražius filmus/vaizdo įrašus, apimančius pasaulines problemas.
IRIS daugiausia bendradarbiauja su centrais, teikiančiais pagalbą psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims. Organizacija bendradarbiauja su daugybe nevyriausybinių organizacijų, institucijų, mokymo centrų, taip pat su mokymų vadovais, mentoriais, švietėjais ir jaunimo darbuotojais. Organizacija teikia psichologinę pagalbą mažiau galimybių turintiems asmenims.
Organizuojame jaunimo mainus, praktikas ir mokymo kursus bei turime ilgametę KA1 ir KA2 Erasmus+ projektų patirtį. Kuriame novatoriškus intelektinius produktus pagal strategines partnerystes jaunimo, suaugusiųjų, mokyklų, profesinio ir aukštojo mokslo srityse. Įgyvendiname iniciatyvas Tarptautiniame Višegrado fonde ir Lenkijos-Ukrainos jaunimo mainų taryboje.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com