Partnerzy

Federació Mestral

Federacja Stowarzyszeń Osób o Niepełnosprawności Fizycznej i Organicznej MESTRAL-Cocemfe Tarragona jest organizacją typu non-profit, utworzoną w celu osiągnięcia NORMALIZACJI grupy osób o niepełnosprawności fizycznej lub organicznej w społeczeństwie, którego są częścią, poprzez informację i wsparcie dla stowarzyszeń tych osób w regionach Tarragony, ujednolicenie kryteriów, usprawnienie źródeł/zasobów oraz koordynację wszelkiego rodzaju działań i aktywności.

Organizacja zrzesza 16 stowarzyszeń pozarządowych typu non-profit osób niepełnosprawnych regionu Tarragona.

Działania federacji Mestral przyczyniają się do tego, że każda osoba niepełnosprawna może usprawniać jakość swojego życia, jak również promować włączenie i wprowadzenie we wszystkich jego obszarach. Naszą misją jest wzrost włączenia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w kwestiach powszechnej dostępności, zatrudnienia i samozatrudnienia, jak również obejmujących inne obszary, takie jak czas wolny/wypoczynek, stosunki społeczne, sport, edukacja, itp. poprzez wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz.
Mestral Cocemfe Tarragona oferuje również wiedzę na temat potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych, które pragną zwiększyć swoje zaangażowanie społeczne i możliwości zatrudnienia, oraz na temat tworzenia pozbawionych barier.

Microkosmos

Microkosmos jest niezależną, międzynarodową organizacją typu non-profit, założoną w 2016 r. we Włoszech. Celem Microkosmos jest promowanie różnorodności, międzykulturowości i zwiększanie świadomości na temat różnych form wyrazu kulturowego i ich wartości, aby zachęcić do rozwoju interakcji kulturowej, mającej na celu przybliżenie do siebie ludzi i zamknięcie różnic kulturowych. Na początku nasze główne działania skupiały się na promowaniu i rozpowszechnianiu kultury greckiej, zarówno klasycznej jak i nowoczesnej, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Microkosmos ma na celu promowanie:

• Aktywności/Działań, które pomagają ludziom poprawić ich myślenie twórcze i świadomość dotyczącą kulturowej i edukacyjnej różnorodności w Europie, połączone równolegle ze wzmocnieniem tożsamości UE.
• Dostępności kulturalnej poprzez adaptację i transkrypcję tekstów kulturowych, naukowych i prawnych.
• Działalności wydawniczej poprzez wydawanie i / lub rozprowadzanie książek, narzędzi multimedialnych, studiów lub badań.
• Organizacji lub udziału w działaniach szkoleniowych (seminaria, konferencje, kursy szkoleniowe i edukacyjne, laboratoria, warsztaty szkoleniowe, itp.).
• Twórczości artystycznej i międzykulturowości.

Organizacja działa w oparciu o zasady solidarności społecznej z interdyscyplinarną metodą na rzecz kulturalnego rozwoju osoby – o jakimkolwiek pochodzeniu etnicznym – wykorzystując instrumenty interpretacji różnych rzeczywistości artystycznych i społeczno-kulturowych. Naszym zadaniem jest zapewnienie tym osobom odpowiednich narzędzi i wiedzy, a także głosu. Ponadto, stowarzyszenie co roku, we współpracy z Uniwersytetem Turyńskim, organizuje innowacyjne seminaria dotyczące dziedzictwa kulturowego i sztuki, skierowane do młodych ludzi, osób niepełnosprawnych, (i)migrantów i uchodźców.

OpenEurope

Stowarzyszenie Usług Edukacyjnych „OpenEurope” jest organizacją typu non-profit z siedzibą główną w Reus (Katalonia, Hiszpania), której celem jest umożliwienie uczestnictwa w programach europejskich młodym ludziom oraz dorosłym, pracującym w sektorach młodzieżowych. Wszystkie przedsięwzięcia i inicjatywy naszej organizacji mają na celu angażowanie wychowawców, nauczycieli, profesorów, uczniów oraz całej społeczności do uczestnictwa w projektach i programach, dążących do realizacji kształcenia ustawicznego. Programy te są zaprojektowane z myślą o rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i zawodowych uczestników. Ponadto, przywiązujemy szczególną wagę do zwiększania potencjału rozwijających się organizacji pozarządowych, jak również wolontariuszy, którzy starają się wspierać innych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Angażujemy wszystkich członków społeczności do udziału w naszych projektach i działaniach, szczególnie tych związanych z odpowiedzialnością obywatelską, imigracją, a także technologią zorientowaną na służbę społeczeństwu czy inteligentne miasta.

ARTIED

Pracownia Kreatywności i Edukacji ARTIED skupia się wokół koncepcji Doceniania Sztuki i Edukacji Inspirowanej Sztuką. Wierzymy, że „Sztuka ma znaczenie i pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, ludzi i otaczający nas świat.”

Nasze cele zmierzają w 3 głównych kierunkach:

  1. Chcemy zachęcić więcej osób do zwolnienia tempa, zmniejszenia poziomu stresu pochodzącego z ich codziennej rutyny i do cieszenia się sztuką powolnego i „zielonego” życia w zgodzie z naturą. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest zagłębianie się w artystycznych wyzwaniach i uczenie się jak wykorzystać docenianie sztuki do „czytania” i refleksji nad ukrytymi w jej dziełach przekazami. Pomaga to nam na nowo odkryć siebie i poszukiwać (oraz odkrywać) nasz własny sens życia.
  2. Wierzymy, że sztuka we wszystkich swych formach pobudza naszą kreatywność i myślenie „poza schematami”, pomaga nam przełamywać stereotypy, zwiększa naszą inteligencję emocjonalną i napełnia nas pozytywnymi emocjami. Dlatego też nieustannie musimy je pielęgnować i ćwiczyć.
  3. Stale wspieramy przedsiębiorczość oraz rozwój osobisty i zawodowy osób zainspirowanych sztuką i rzemiosłem, a także działamy na rzecz „otwarcia” sektora kultury dla osób niepełnosprawnych.

Aby móc osiągnąć nasze cele, organizujemy krótkie sesje edukacyjne na temat doceniania sztuki oraz szkolenia pobudzające kreatywność. Wzbudzają one ciekawość uczestników co do różnych ruchów artystycznych, stylów, artystów i dzieł sztuki klasycznej, nowoczesnej oraz postmodernistycznej, ale także pomagają im przezwyciężyć lęk przed rozmawianiem o dziełach sztuki i emocjach, jakie w nich one wzbudzają. Tym sposobem, zachęcamy naszych uczestników do „wewnętrznego spojrzenia” na dzieła sztuki, do nauki ich analizy oraz do tworzenia nowych powiązań i skojarzeń, niezwiązanych z tym co widoczne na pierwszy rzut oka. Organizujemy również specjalne sesje artystyczne i aktywności/zajęcia dla seniorów i osób starszych z demencją i Alzheimerem, aby wspierać ich aktywne starzenie się i włączenie społeczne.

EDUKACINIAI PROJEKTAI

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) jest pozarządową regionalną organizacją typu non-profit. Specjalizuje się ona w badaniu, rozwoju, organizacji, zapewnianiu/dostarczaniu, koordynacji oraz nadzorze szkoleń w dziedzinie edukacji pozaformalnej dla różnych grup docelowych, w tym również dla dorosłych edukatorów i wolontariuszy.

Organizacja dąży do:

  • Promowania, rozwoju i wdrażania zasad programu kształcenia ustawicznego w zakresie edukacji pozaformalnej, rozwoju i doskonalenia umiejętności, społecznych i zawodowych;
  • Utworzenia programów edukacji pozaformalnej, programów rozwoju kompetencji dla specjalistów pracujących w dziedzinie integracji społecznej oraz socjalizacji grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji;
  • Organizacji szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla dzieci, zapewniających rozwój umiejętności XXI wieku;
  • Przygotowywania i realizowania projektów krajowych, jak również finansowanych ze środków Unii Europejskiej w sferze promocji edukacji cyfrowej, rozwoju, jak również aktywnego udziału w procesie opartym na wiedzy, tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, upodmiotowianiu ludzi.

EDUPRO działa w dwóch głównych kierunkach:

  1. Prowadzi różnorodne szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania i inne wydarzenia (w tym zajęcia praktyczne) dla edukatorów dorosłych, jak również dla nauczycieli, oraz świadczy usługi informacyjne, doradcze, mediacyjne i działania/zajęcia edukacyjne dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w celu zapewnienia ich integracji społecznej i zawodowej;
  2. Przyczynia się do wprowadzania różnych innowacji, nowych narzędzi pracy, technologii w dziedzinie edukacji ogólnej i edukacji dorosłych, rozwijania kompetencji cyfrowych i medialnych dorosłych i dzieci, aby zapewnić im pomyślne przystosowanie się do szybko zmieniającego się świata i jego wymagań.

W działania edukacyjne zaangażowani są dorośli w każdym wieku, poczynając od profesjonalistów w dziedzinie pracy socjalnej, psychologów, nauczycieli, trenerów, jak również przedsiębiorców, społeczności/wspólnot, wolontariuszy, itp., a kończąc na osobach znajdujących się w grupie ryzyka, np. długotrwale bezrobotnych, o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach, itp.

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting zostało założone w 2009 roku.

Głównym celem Eurosuccess Consulting jest informowanie i wspieranie, głównie osób fizycznych i przedsiębiorstw, w zakresie wykorzystania funduszy europejskich i krajowych. Dzięki wykorzystaniu możliwości tych funduszy, jesteśmy w stanie zaprojektować, opracować i wdrożyć nasze cele strategiczne, zaspokajając tym samym nasze potrzeby operacyjne.

Ponadto nasza Organizacja uczestniczy, zarówno jako koordynator jak i partner, w kilku projektach w ramach różnych programamów i inicjatyw europejskich, takich jak Kształcenie Ustawiczne, ERASMUS + i Justice, a także jest jedną z instytucji oceniających wnioski złożone w ramach różnych programów europejskich.

Odnośnie sektora zarządzania projektami, Eurosuccess Consulting posiada bogate doświadczenie w tworzeniu materiałów, narzędzi i metodologii dotyczących różnych umiejętności/kompetencji (w tym narzędzi ICT do oceny umiejętności i celów szkoleniowych, oraz środowisk e-learningowych) dla różnych grup, takich jak dzieci, młodzież, dorośli, przedsiębiorcy, dyrektorzy i pracownicy przedsiębiorstw, grupy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, takie jak osoby pochodzące z grupy NEET, byli więźniowie i pozostali.

W dodatku, Eurosuccess Consulting jest członkiem: Europejskiego Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EfVET), Międzynarodowej Rady Handlu, Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Więziennej (EPEA), Europejskiej Sieci Polityki Kompetencji Kluczowych w Edukacji Szkolnej (KeyCoNet Network), Europejskiej Sieci Innowacji na rzecz Integracji, Europejskiego Sojuszu na rzecz Przygotowania Zawodowego, Europejskiej Rady ds. Innowacji, Cypryjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (CCCI), Cypryskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców (OEB) oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Nikozji (NCCI).

W oparciu o powyższe doświadczenie, wiedzę i możliwości, jak również sieć utworzoną we współpracy z organizacjami partnerskimi i ekspertami na Cyprze oraz za granicą, Eurosuccess Consulting jest w stanie wspierać wszelkie starania potrzebne do opracowania udanych propozycji, a tym samym działań związanych z realizacją projektów.

Co więcej, Eurosuccess Consulting jest Centrum VET akredytowanym przez Organ ds. Rozwoju i Szkolenia Personelu na Cyprze, odpowiedni organ publiczny w zakresie szkoleń i edukacji, jak również przez Międzynarodowy System Jakości ISO 9001:2015.

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS

IRIS jest organizacją typu non-profit, założoną w 2016 r. w Polsce.
Naszym głównym celem jest wspieranie ścieżek edukacyjnych młodzieży i dorosłych poprzez rozwój ich umiejętności i kompetencji, pracę z kulturą i sztuką, promocję ekologii i transformacji cyfrowej. Wspieramy również nowe reformy dotyczące edukacji pozaformalnej, kształtujemy proeuropejskie postawy obywatelskie, popularyzujemy ideę integracji europejskiej oraz dążymy do wzrostu wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z prawami człowieka, włączeniem i wsparciem społecznym.
Grupą docelową naszych działań, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodszych, jest również młodzież, osoby dorosłe, a także seniorzy, chociaż to młodzież i młodzi dorośli są naszymi głównymi odbiorcami. Nasza organizacja skupia się na wolontariuszach, osobach z grupy NEET, dzieciach i młodych ludziach mierzących się z gospodarczymi, geograficznymi czy społecznymi przeszkodami, osobami wyłączonymi społecznie, niepełnosprawnymi i zróżnicowanymi kulturowo.
Nasza fundacja organizuje różnorodne wydarzenia (również w skali europejskiej) związane z zakresem naszej działalności, takie jak: warsztaty/spotkania dla młodzieży, wykłady, gry miejskie, panele dyskusyjne, warsztaty ekologiczne, warsztaty fotograficzne, wystawy, dni informacyjne, konferencje (również online) i spektakle teatralne. Świadczymy usługi edukacji pozaformalnej dla zróżnicowanych społecznie grup docelowych. Zajmujemy się również produkcją krótkich filmów o tematyce globalnej.
IRIS współpracuje głównie z ośrodkami wspierającymi osoby niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie, a także z osobami, których zaburzenia lub niepełnosprawność wpływają na ich funkcjonowanie. Organizacja nawiązała współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, centrami/ośrodkami szkoleniowymi, a więc tym samym z wieloma trenerami, mentorami, wychowawcami, również tymi pracującymi z młodzieżą. Mając na uwadze osoby o mniejszych możliwościach (społecznych, kulturowych, geograficznych, gospodarczych, itp.) fundacja zapewnia im wsparcie psychologiczne.
Organizujemy wymiany młodzieży, praktyki/staże i kursy szkoleniowe, oraz posiadamy szerokie doświadczenie w projektach KA1 i KA2 Erasmus+. Tworzymy innowacyjne wytwory intelektualne w ramach Partnerstw Strategicznych w zakresie edukacji młodzieży, dorosłych, szkół, edukacji zawodowej i wyższej. Fundacja realizuje również inicjatywy w ramach Międzynarodowej Fundacji Wyszechradzkiej oraz Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

Curability

Email

curability.erasmus@gmail.com